Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 • Shop
 • /
 • Általános Szerződési Feltételek
 • /

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 

qBIZ Kft.

 

Székhelye:

6000 Kecskemét, Batthyány utca 10. fszt. 10.

Számlavezető pénzintézete:

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 406 Budapest

Számlaszáma:

10404065-50505656-53501002

Adószáma:

14601817-2-03

Cégbíróság és cégjegyzékszáma:

Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága,

03-09-125975

Képviseli:

Bokor András ügyvezető

Elektronikus levelezési címe:

info@qbiz.hu

 

 

 1. AZ ÁSZF CÉLJA

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja a szolgáltatást nyújtó qBiz Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatásra előfizető felhasználó (továbbiakban: Felhasználó) közötti jogviszony részletes szabályozása. A jogviszonyra a jelen ÁSZF, a felek között létrejött egyéb megállapodások, felhasználási szabályzatok, felhasználási segédletek, egyéb szabályzatok, egyéni nyilatkozatok együttesen érvényesek és irányadóak. A szerződés keretében a teddzsebre.hu rendszerben különböző szolgáltatások (továbbiakban: szolgáltatások) érhetők el a felhasználó számára.

A jelen ÁSZF kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény értelmében vett, gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső célból szerződést kötő személyekre alkalmazandó.

A teddzsebre.hu rendszer keretében elérhető egyes szolgáltatások részletes leírását az adott szolgáltatások felhasználási szabályzata tartalmazza.

A szolgáltatásokat a szolgáltató jelen ÁSZF-ben leírtak szerint nyújtja.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

A szerződéskötés nyelve magyar.

 

 

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Szolgáltató a regisztrált Felhasználó által megrendelt, a felhasználási szabályzatokban meghatározott és szabályozott valamint azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtja a Szolgáltatás keretében. A Szolgáltató az ÁSZF-ben és felhasználási szabályzatokban meghatározott jogokat biztosítja a Felhasználó számára.

 1. A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

1. A www.teddzsebre.hu oldalon található on-line regisztrációs folyamat elvégzésével - amely feltétele felhasználó e-mail címének megadása - a regisztrált felhasználó jogosulttá válik a www.teddzsebre.hu Ügyfélportál fiókjába történő belépésre. A megrendelést követően Felhasználó egyedi Ügyfélportál fiókján belül a megrendelt szolgáltatásaival kapcsolatos alodalak aktiválását a Szolgáltató 1 munkanapon belül biztosítja.

2. A www.teddzsebre.hu oldalon bejelentkezés nélkül a Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kínált szolgáltatások áttanulmányozására, a termékek kiválasztására és kosárba helyezésére. A kosárba helyezést követően a Felhasználó jogosult a kosár tartalmát frissíteni, törölni valamint a megrendelését elküldeni. A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató megküldi a Felhasználó részére a megrendelési űrlapot, amely tartalmazza a kiválasztott szolgáltatások fizetési feltételeit is. A megrendelt szolgáltatások a megrendelést követő 1 munkanapon belül a Felhasználó Ügyfélportáljában megtekinthetőek.

3. Az online megrendelési folyamat elvégzése ajánlattételnek minősül és Felhasználó ajánlatához a szerződés hatálybalépésig, de legkésőbb 30 napig kötve marad. A felek között a szerződés az 1. havi szolgáltatási díjnak, illetve az egyszeri teljesítési igénylő megrendelés esetén a szolgáltatási díjnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követő napján válik hatályossá.

4. A regisztrációt követően, a megrendelést megelőzően Felhasználó bármikor jogosult módosítani Profilja alatt található adatait. A Felhasználónak a megrendelést követően Ügyfélportál fiókjába bejelentkezve lehetősége van a gazdasági társaság profil adatinak megadására, módosítására, melyről a Szolgáltató értesítést kap.

4. A teddzsebre.hu Rendszer és az ahhoz kapcsolódó minden írott vagy elektronikus dokumentáció, fájl vagy egyéb összetevő a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok és egyezmények védelme alatt áll. A szolgáltatás ideje alatt a Szolgáltató használati jogot biztosít a teddzsebre.hu Rendszer futtatásához kialakított környezethez, infrastruktúrához.

5. A Szolgáltatás csakis élő Internet kapcsolat mellett használható. A teddzsebre.hu Rendszer működése az alábbi technikai feltételek mellett használható.

Rendszerek és alrendszerek

Chrome

Chrome

Firefox

Internet Explorer

44 vagy régebbi

45 vagy újabb

30 vagy újabb

9, 10, 11

iVIR for Desktop (admin)

X

-

X

X

iVIR for Mobile

X

X

X

X

iCRM for Desktop

-

-

X

X

Webshop

X

X

X

X

Online Office

X

X

X

X

 

 1. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA
 2. Csomagok

1.1. Felek között a szerződés a csomagok vonatkozásában az 1 havi szolgáltatási díjnak a Felhasználó bankszámlájának történő jóváírásának napját követő napon lép hatályba. A szerződés a hatálybalépés napjától kezdődően 1 éves határozott időtartamra jön létre.

1.2. A szerződést bármelyik fél a határozott idő lejártát megelőzően legkésőbb 90 napon belül jogosult írásban felmondani.

1.3. Amennyiben az 1. pontban meghatározott idő alatt egyik fél sem jelzi felmondási szándékát, úgy a szerződés további egy évvel meghosszabbodik és azt a továbbiakban az ÁSZF VI. bekezdésben meghatározottak szerint lehet felmondani.

1.4. Bizonyos szolgáltatások esetén a fizetés egyedi megállapodás keretében is történhet, a havi ütemezéstől eltérően.

2. Egyszeri teljesítési igénylő megrendelések

2.1. Az egyszeri teljesítést igénylő megrendelések esetén, egyszeri teljesítés történik, így a hatálybalépés napjától kezdődően a megrendelt szolgáltatás felhasználási feltételeiben szabályozott, vagy a felek külön megállapodása alapján egyeztetett határozott időtartamra jön létre, az ott megjelölt teljesítési határidők érvényesek.

2.2. A 2.1. pont szerinti teljesítési határidők Szolgáltató vonatkozásában akkor kezdődnek, amikor a Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt összes adatot hiánytalanul szolgáltatta.

 1. A SZERZŐDÉS TARTALMA
 2. A Felhasználó jogai

A Felhasználó jogosult a szolgáltatások igénybevételére a szerződés szerint, ha azok igénybevétele a szerződés rendelkezéseinek megfelelő és a szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak határidőre megfizetésre kerültek.

 1. A Felhasználó kötelezettségei

2.1. A Felhasználó köteles a szolgáltatások igénybevétele előtt megismerni az adott szolgáltatás felhasználási szabályzatát, valamint felhasználási segédanyagokat. A Felhasználó a megrendelési űrlap online kitöltésével egyidejűleg kijelenti, hogy az adott alkalmazás felhasználási szabályzatát, felhasználási segédleteit, valamit a jelen ÁSZF feltételeit elolvasta, megismerte és azokat elfogadta

2.2. Felhasználó köteles a Szolgáltató által kért, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokat hiánytalanul megadni, valamint köteles a valóságnak megfelelő adatot szolgáltatni.

2.3. Felhasználó köteles a szolgáltatásokat kizárólag a jogszabályok által megengedett vagy nem tiltott célokra, az adott alkalmazás felhasználási szabályzatában és a felhasználási segédanyagokban foglaltaknak megfelelően használni.

2.4. Felhasználó köteles biztosítani, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokhoz és eszközökhöz (jelszavakhoz, titkos kódokhoz, kulcsokhoz) kizárólag az arra jogosult személyek férhessenek hozzá.

2.5. Felhasználó köteles értesíteni a Szolgáltatót 5 munkanapon belül, amennyiben adataiban változás áll be, így különösen, ha jogutódlás mellett, vagy jogutód nélkül megszűnik.

2.6. Felhasználó további kötelezettségeit az adott alkalmazás felhasználási szabályzata, illetve egyéb nyilatkozat tartalmazhatja.

 1. A Szolgáltató jogai

3.1. A Szolgáltató – a Felhasználó értesítése mellett – jogosult megtagadni, vagy korlátozni a szolgáltatások nyújtását indokolt esetben, különösen akkor, ha a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Felhasználó által szolgáltatott adatok nem felelnek meg a valóságnak.

3.2. A Szolgáltató – a Felhasználó értesítése mellett – jogosult megtagadni, vagy korlátozni a szolgáltatások nyújtását, amennyiben a Felhasználó veszélyezteti a szolgáltatások biztonságát vagy a rendelkezésre állását.

3.3. A Szolgáltató a felhasználó által megadott, illetve a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat saját nyilvántartásában tárolhatja, valamint azokat a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és céllal alvállalkozóinak, megbízottainak átadhatja. Ilyen célnak minősül a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök előállítása, számlázás, Felhasználóval szembeni követelés érvényesítése, vagy a szolgáltató termékeihez kapcsolódó marketing, reklám.

3.4. A Szolgáltató jogosult a Felhasználót referenciaként megnevezni.

3.5. A Szolgáltató további jogait az adott szolgáltatás felhasználási szabályzata, illetve egyéb nyilatkozatai tartalmazhatják.

3.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások módosítására.

3.7. A Szolgáltató fenntartja annak jogát, hogy a szolgáltatások nyújtását egyoldalúan felfüggessze, vagy beszüntesse, ilyen esetben azonban előzetes tájékoztatást nyújt az Ügyfélportálon keresztül, és biztosítja a szolgáltatások honlapján elérhető elektronikus dokumentumok letölthetőségét az ÁSZF VI. pont 2) bekezdése szerint.

 1. A Szolgáltató kötelezettségei

A Szolgáltató köteles a szolgáltatásokat a mindenkori felhasználási szabályzatok és az ÁSZF szerint nyújtani.

 1. Díjak

5.1. Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatásokért a mindenkori árlistában rögzített díjakat számítja fel.

5.2. A szolgáltatás díja a Felhasználó által kitöltött megrendelési űrlapon meghatározott összeg.

5.3. Az egyes szolgáltatások igénybevétele során Szolgáltató többletköltséggel járó szolgáltatást nyújthat a Felhasználó részére. A Szolgáltató kiegészítő szolgáltatásokat is kínálhat a Felhasználó részére, amelyek igénybevétele minden esetben külön megrendelési lap kitöltésével történik. A havi szolgáltatási díjon felüli többletköltség a Felhasználó részére a havi szolgáltatási díjjal egyidejűleg kerül kiszámlázásra.

5.4. A Felhasználó által választott díjcsomag minden hónap 20. napjáig a következő hónaptól kezdő hatállyal a Felhasználó kérésére módosítható. A díjcsomag módosításáért a Szolgáltató díjat számíthat fel. A Felhasználó alacsonyabb kategóriájú díjcsomagba történő visszalépést, csak a következő üzleti évet megelőző hónap 20 napjáig kérelmezheti.

5.5. Szolgáltató a szerződés megkötését követő 1 éves határozott időtartam lejártát követő 30 napon belül jogosult a díjat egyoldalúan, legfeljebb az infláció mértékével korrigálni. Hiperinfláció (minimum 100%) esetén Szolgáltató a szolgáltatási díjat év közben is korrigálhatja.

 1. Fizetési feltételek

6.1. A Felhasználó által, a megrendelési űrlapon kiválasztott szolgáltatás díjának és a jelen ÁSZF alapján kiállított számla fizetési határideje a számla kiállítását követő 8 naptári nap.

6.2. A számla a rajta feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalással egyenlítendő ki.

6.3. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató fizetési felszólítót küld a Felhasználónak. A felszólítással járó ügyviteli díjakat a Felhasználó köteles megtéríteni Szolgáltató részére. Az ügyviteli díj összegét az árlista tartalmazza. Fizetési késedelem esetén késedelmi kamat kerül megállapításra, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

6.4. A szerződés megszűnése a Felhasználó által megfizetett díjakat nem érinti.

6.5. A Szolgáltató havi időszakra vagy egyszeri szolgáltatásra vonatkozóan bocsáthat ki számlát. Az egyes alkalmazások, illetve díjcsomagok tekintetében akkor választható a havi, vagy egyszeri számlázási periódus, ha a Szolgáltató honlapján közzétett árlistában szerepel ez a lehetőség.

6.6. A szolgáltatásokkal kapcsolatos eseti díjak, valamint az egyedi megrendelések esetén felmerülő plusz költségek mindig a következő esedékes számlán jelennek meg.

6.7. A Szolgáltató jogosult időközi számlát kibocsátani, ha a Felhasználónak felszámítható díjak elérik, vagy meghaladják az árlistában meghatározott összeget.

6.8. A Felhasználó kizárólag akkor módosíthatja a szerződés keretében igénybe vett szolgáltatás típusát, ha nincsen díjhátraléka.

6.9. A már kifizetett szolgáltatási díjból a Szolgáltató nem nyújt visszatérítést, kivéve, ha a szerződés a Szolgáltató hibájából szűnik meg.

6.10. A szerződés megszűnése esetén a még ki nem számlázott díjak a Szolgáltató következő havi számlázási periódusában kerülnek kiszámlázásra.

6.11. Amennyiben Felhasználó a díjat határidőben nem egyenlíti ki és e kötelezettségére 8 napos póthatáridő szabásával Szolgáltató felszólította és az eredménytelenül telt el, a póthatáridő lejártát követő első munkanapon Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását jogosult felfüggeszteni. Az ebből eredő minden kárért Felhasználó a felelős.

 1. Felhasználási jog

7.1. A Szolgáltató a Felhasználó számára a szolgáltatások során igénybevett szoftverekhez online URL vagy RDP elérést biztosít, a Szolgáltató Felhasználónként 1 darab elérést, azaz 1 db felhasználói fiókot biztosít.

7.2. A szolgáltatások során igénybevett szoftverek semmilyen jogcímen – sem ingyenesen, sem visszterhes jogügylettel – nem bocsátható harmadik személyek rendelkezésére (sem birtokába, használatába stb.)

7.3. A szolgáltatások során igénybevett szoftvereket tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni. Tilos továbbá a szoftverek által használt adatállományokat a szoftver megkerülésével, külső eszközzel módosítani, felépítésüket elemezni.

7.4. A szolgáltatások során igénybevett szoftverek és valamennyi változatára vonatkozó minden jogcím, beleértve de nem kizárólagosan Szolgáltató, mint fejlesztő tulajdonában áll. Minden jelen szerződéssel kifejezetten át nem engedett jogot a Szolgáltató a maga számára fenntartja.

 1. Jogszabálykövetés, Verzió-frissítés

8.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a magyarországi hatályos jogszabályoknak megfelelő működést biztosítja (rendeltetésszerű használat mellett) a Felhasználó részére. A jogszabályváltozásoknak megfelelően a Szolgáltató elvégzi a szolgáltatások igénybevétele során használt szoftverek módosításait, ezen változásokat jogszabálykövető csomagokkal biztosítja. A Szolgáltató online telepíti a verziófrissítő csomagokat.

8.2. A Szolgáltató a rendszereink folyamatos fejlesztésének eredményeként a mindenkor létrehozott legmagasabb technikai színvonalú új változatot biztosítja.

8.3. A Szolgáltató az Ügyfélportálban megjelenő hírként közzéteszi a tervezett frissítéseket, melyről e-mailben is értesítést kapnak a Felhasználok, a regisztrációkor megadott e-mail címükre.

8.4. A Szolgáltató online biztosítja a javítások, változások, újdonságok leírásának elérhetőségét.

 1. Szolgáltatói rendelkezésre állás

9.1 A szolgáltatásokhoz szükséges eszközök kezelését Felhasználó a felhasználói kézikönyvből, segédletekből teljes körűen elsajátíthatja. Amennyiben Felhasználó arra igényt tart, külön díjazás ellenében Szolgáltató oktatást szervez Felhasználó székhelyén vagy az általa meghatározott helyen és a Felek által meghatározott időben.

9.2. Szolgáltató a szolgáltatás során felmerült technikai problémák esetén online elérés útján nyújt segítséget (a továbbiakban: Szupport). Amennyiben technikai probléma merül fel a szolgáltatással kapcsolatosan, a Felhasználó azt a Szolgáltató felé az Ügyfélportálon keresztül, írásban tudja jelezni. A Szolgáltató 24 órán belül megkezdi a jelzett probléma vizsgálatát, és a hibaelhárítást.

9.3. A Szolgáltató vállalja, hogy a vizsgálat alapján meghatározza a szoftver kódjában fellelhető hibákat. A szolgáltató a szakmai követelményeknek megfelelően eljárva biztosítja, hogy végleges, vagy átmeneti megoldást nyújt a felmerülő problémára. A hibák javítását szervizcsomagok kibocsátásával biztosítja.

9.4. Amennyiben a jelzett problémát nem program, szerver vagy hálózati hiba okozz, hanem a munkavégzést az ismerethiány, hibás kezelés akadályozza, akkor az időráfordítás végett keletkezett többletköltség a Felhasználó számára kiszámlázásra kerül.

9.5. Amennyiben Felhasználó ehhez kifejezett hozzájárulását adja, úgy Szolgáltató egy távoli elérést biztosító szoftver segítségével a Felhasználónál felmerült problémát külön kiszállás nélkül képes kiküszöbölni.

9.6. Szolgáltató éves szinten 97,5 %-os technikai rendelkezésre állást biztosít a Felhasználók részére a szerződés időszakára.

9.7. Az előre tervezett leállásokról a Felhasználó az Ügyfélportálján keresztül, valamint a regisztrációkor megadott e-mail címre küldött értesítőben kap tájékoztatást, a tervezett leállás előtt legkésőbb 24 órával megelőzően.

9.8. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás kimaradásból (tervezett és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági és egyéb károkért, a Szolgáltató kártérítési igénnyel nem élhet.

 1. Titoktartás

10.1. Felek tisztában vannak az egyes titokfajták fogalmával és azok jelentőségével valamint az azokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel és a jelen jogviszonyból eredő speciális követelményekkel.

10.2. Ennek tudatában a felek vállalják, hogy a tudomásukra jutott bizalmas információt megőrzik, azzal vissza nem élnek és azt sem közvetlenül sem közvetett módon harmadik személy tudomására nem hozzák és e titokfajták védelme érdekében minden szükséges lépést megtesznek. Felek jelen szerződésből eredő jogaikat és kötelezettségeiket ennek megfelelően különös körültekintéssel kötelesek gyakorolni.

 1. Adatvédelem

11.1. Szolgáltató minden Felhasználóra vagy ügyfeleire, üzleti partnereire vonatkozó adatot szigorúan bizalmasan kezel, harmadik személyek felé e tekintetben semmilyen információt (a jogszabályon alapuló vagy hatóság által előírt adatszolgáltatási kötelezettség kivételével) nem továbbít.

11.2. A Szoftver a Felhasználó minden adatát egy központi adatbázisban tárolja. A Felhasználó adatairól a Szolgáltató minden nap biztonsági mentést készít. Probléma (vis major) bekövetkezésekor Szolgáltató 24 órával azelőtti adatokat visszaállítását garantálja.

11.3. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az ismert hibákat kijavítsa. Tekintettel arra, hogy az adatvesztésből származó vagy azzal kapcsolatos káresemények rendszeres biztonsági mentés készítésével megelőzhetőek, amennyiben egy ismeretlen (vagy csak nagyon rövid ideje ismert) programhiba miatt vagy bármely egyéb okból adatvesztés következik be, úgy Szolgáltatót 24 órával azelőtti adatokat visszaállítását garantálja.

11.4. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a törölt adatok visszaállíthatóságáért.

11.5. Annak érdekében, hogy a távoli elérés útján történő szupport biztosítva legyen, Felhasználó előzetes hozzájárulásával Szolgáltató jogosult Rendszergazda felhasználó névvel az adatbázishoz távolról hozzáférni. Amennyiben a hozzájárulását Felhasználó megtagadja, úgy Szolgáltató Rendszergazdai jogosultsággal csak a helyszínen léphet be a Szoftverbe. Az ezzel kapcsolatos többletköltségek (kiszállási és szupport díj stb.) Felhasználót terhelik. Szolgáltató szigorú titoktartásra köteles.

11.6. Szerződés megszűnése után 90 naptári napon keresztül a Szolgáltató megőrizi a Felhasználó adatait és igény esetén rendelkezésre bocsátja azt. A 90 naptári nap eltelte után az aktív adatbázisból az adatok törlésre kerülnek.

 

 1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. Amennyiben Felek a szerződést a felmondásra nyitva álló határidőben nem hosszabbítják meg, úgy a határozott idő lejártát követően Felhasználó a szolgáltatások további használatára nem válik jogosulttá.

2. Amennyiben Felhasználó a szerződést nem kívánja meghosszabbítani, a Szolgáltató a szerződés megszűnését követő 60 napig biztosítja a Felhasználó részére, egy titkosított, egyedileg generált 26 karakteres kóddal ellátott linkkel a fájlok letöltését, melyek xml és/vagy csv formátumban lesznek elérhetőek.

3. A szerződés lejártát követően a Szolgáltató az online eléréseket letiltja, a szolgáltató által üzemeltetett rendszereket felfüggeszti.

 1. FELELŐSSÉG

1. Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF-ben, illetve az alkalmazások felhasználási szabályzatában meghatározott kötelezettségeinek be nem tartásával kárt okoz, az ebből eredő kárért a polgári jog általános szabályai szerint korlátlanul felel.

2. Felhasználó felelős a felhasználói nevével végrehajtott műveletekért valamint az ezt védő jelszó biztonságban tartásáért. Szolgáltatót e tekintetben semmilyen felelősség nem terheli.

3. Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a szolgáltatás során igénybevett szoftverek a szerződés időtartama alatt a kézikönyvében foglaltaknak megfelelően működjenek. E kötelezettség nem, illetve csak külön díjazás ellenében terheli Szolgáltatót amennyiben a Szoftver hibája vis major, baleset vagy nem rendeltetésszerű használat következtében lép fel.

4. Felek tisztában vannak azzal, hogy az Internet nem biztonságos és nem lehet előre minden támadási módra felkészülni. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy bezárja az esetleges biztonsági réseket, azonban e tekintetben semmilyen felelősség nem terheli.

5. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szoftver használatából eredő károkért (így különösen az üzleti tevékenység félbeszakadása, üzleti haszon elmaradása, adat- és információvesztés).

6. Szolgáltató anyagi felelőssége bármely esetben maximum a káresemény bekövetkezését megelőző 12 hónapban kifizetett díjak összegére korlátozódik.

7. A Szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely előre nem látható illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.

8. A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások azon működési elégtelenségéért, amely harmadik fél működési elégtelenségeiből származik.

 1. AZ ÁSZF ÉS A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATOK MÓDOSÍTÁSA

1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et és az alkalmazások felhasználási szabályzatait egyoldalúan módosítani.

2. Az ÁSZF vagy az adott alkalmazás felhasználási szabályzatának változása a már megkötött szerződésekre is vonatkozik.

3. A módosítást a Szolgáltató köteles a honlapján a hatálybalépés előtt legalább 15 nappal közzétenni, valamint elektronikusan értesíteni a felhasználót.

4. Ha a Felhasználó a módosítást nem fogadja el, jogosult a szerződést legkésőbb a közzétételtől vagy értesítéstől számított 15 napon belül azonnali hatállyal felmondani.

5. A módosított ÁSZF, illetve a módosított felhasználási szabályzat hatályba lépésével az ÁSZF, illetve a felhasználási szabályzat megelőző verziói hatályukat vesztik.

 1. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Felek kijelentik, hogy Szolgáltató bármely szerzői jogának megsértése olyan lényeges szerződésszegésnek minősül, amely miatt Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

2. Amennyiben a szerződést Felhasználó súlyos szerződésszegése miatt Szolgáltató mondja fel, úgy az eltelt időtartamra visszamenőleg 12 hónapra vonatkozó szolgáltatási díj fizetendő egy összegben, amely összegből az eddig kifizetett díj levonásra kerül. Továbbá Felhasználó köteles megfizetni 2 hónapra vonatkozó szolgáltatási díjjal megegyező átalány kártérítést, amennyiben a szerződés felmondására 3 hónapon belül kerül sor.

3. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi közlést írásban teszik meg.

4. A Felhasználó a Szolgáltatóval és annak tevékenységével kapcsolatos panaszát az info@qbiz.hu elektronikus levelezési címen érvényesítheti.

5. Tekintettel arra, hogy a Felek mindennapi kommunikációjuk során elektronikus hírközlő eszközöket is igénybe vesznek és ezek sajátosságaikra és a technika mindenkori állására tekintettel nem biztosítják teljes körűen azt, hogy az adatokhoz harmadik személyek jogtalanul hozzá ne férhessenek, illetőleg, hogy az elektronikus küldemények bizonyos fertőző szoftverektől (vírusok, spyware-ek stb.) teljes egészében mentesek legyenek, Szolgáltató az ebből eredő károkért nem felelős. Ettől függetlenül a Felek minden megtesznek annak érdekében, hogy ennek lehetőségét a lehető legnagyobb mértékben kiküszöböljék.

6. A megrendelési űrlapon feltüntetett adatok alapján Szolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy Felhasználó valóban létező gazdálkodó szervezet.

7. Felhasználó jelen szerződés elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató Felhasználó nevét és jelen jogviszony fennállásának tényét kizárólag referenciaként történő felhasználás céljából, tájékoztató jelleggel weboldalán, kiadványain, ajánlatain szabadon feltüntethesse.

8. Felek a jelen szerződésből származó vagy azzal összefüggő vitás ügyeiket békés úton, elsősorban személyes egyeztetés során, álláspontjaik egyeztetésével kötelesek rendezni.

9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Kecskemét, 2015. október 1.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Általános rendelkezés

A www.teddzsebbre.hu oldal üzemeltetője:

név:                                                                                      qBiz Kft.

székhelye:                                                                         6000 Kecskemét, Batthyány utca 10. fszt. 10.

számlavezető pénzintézete:                                     OTP Kereskedelmi Banki Centrum     

számlaszáma:                                                                 11784009-21189450-00000000

adószáma:                                                                        14601817-2-03

cégbíróság és cégjegyzék száma:                           Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága,

                                                                                               03-09-125975

képviseli:                                                                           Bokor András ügyvezető

elektronikus levelezési címe:                                  info@qbiz.hu

 

A qBIZ Kft. mint adatkezelő a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Önt:

A qBIZ Kft. tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a megbízások teljesítése céljából és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.  A személyes adatokat csak a cél megvalósításához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Adatkezelő minden elvárható módon védi az ügyfelek kezelt személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja.

 • Személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A qBIZ Kft. a tevékenységéhez fűződő és az általa nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatkezelései – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján – önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Az adatkezelés célja webshop üzemeltetése, valamint az ahhoz kapcsolódóan a kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségek biztosítása.

Adatok köre: minden olyan személyes adat, mely az ügy elintézéséhez és a kapcsolattartáshoz szükséges.

A fenti adatokat a qBIZ Kft. az ügyfél az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy az érintett kérésére való törlésig kezeli.

 • Adatok forrása

közvetlenül az érintett adatszolgáltatása

 • Tájékoztatáshoz való jog, adatok törlése, zárolása, helyesbítése, személyes adatok kezelése elleni tiltakozás

Az ügyfél bármikor jogosult a qBiz Kft-től az Info. tv. 14. § (a), (b) és (c) pontjai alapján tájékoztatást, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását kérni, továbbá jogosult az Info.tv. 15. §-a alapján a tiltakozni a személyes adatának kezelése ellen.

 • Panaszkezelés

Amennyiben a qBIZ Kft. adatkezelésével kapcsolatban az ügyfélnek problémája van, jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken jogosult társaságunkhoz fordulni.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat. A hatóság adatai, elérhetőségei az alábbiak:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: 06-1-391-1400, Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: http://www.naih.hu

A jelen tájékoztatóban nem szabályozottak tekintetében az adatkezelésre a vonatkozó jogszabályok, különösen az Info. tv.-ben foglaltak az irányadóak.